To contact us:

Tiawichi Research
13744 Hwy 322 N
Kilgore, TX 75662
P: (903) 643-3490
info@tiawichiresearch.com